Aldem varsa çelikte hayal yoktur..
Misyon-Vizyon-Etik Değerler

MİSYONUMUZ

 
“BİZ ; İYİYİ DEĞİL HER ZAMAN EN İYİYİ ÜRETMEYİ İLKE EDİNMİŞ BİR FİRMAYIZ.”
 
MÜŞTERİ VE ÇALIŞANINA ARTI DEĞER SAĞLAYAN, GÜVENİLİRLİĞİ,
KALİTELİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ İLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDE ÖNCÜLÜĞÜ,
TOPLUMSAL SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE, ETİK DEĞERLERİNE SADIK,
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ, UZMAN PERSONELİ VE MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIYLA İLK AKLA GELEN VE
TERCİH EDİLEN KURUM ALDEM ÇELİK.
 
 
 
VİZYONUMUZ
 
MÜŞTERİLERİMİZE FAALİYET ALANIMIZLA İLGİLİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ ; KALİTE VE ETİK DEĞERLERDEN ÖDÜN
VERMEDEN HER DEFASINDA BEKLENTİLERİ AŞARAK SUNMAK,
SEKTÖRE YÖN VEREN BİR KURUM OLARAK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜREN BİR
MARKA OLMAK.

 

 

 

ETİK DEĞERLERİMİZ

 

Dürüstlük

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

 

Gizlilik

ALDEM bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük çalışanların ALDEM ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.

 

Çıkar Çatışması

Bireysel çıkarlar ile ALDEM veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. ALDEM çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

ALDEM çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, ALDEM'in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

 

Sorumluluklarımız

ALDEM, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.

 

Yasalara ve Mevzuata Uyum

ALDEM her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. ALDEM tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

 

Müşterilere Karşı

ALDEM çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır.

 

Çalışanlara Karşı

ALDEM, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve ünvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkanların sağlanmasına özen gösterilir.

Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

 

Pay Sahiplerine Karşı

ALDEM faaliyetlerinde: ALDEM değerinin arttırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösterilir. ALDEM faaliyetleri; şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususları dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

ALDEM kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır. Kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli başarı arasındaki denge gözetilir.

 

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı

ALDEM, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

 

Rakiplerimize Karşı

ALDEM, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

 

Çevreye ve Topluma Karşı

ALDEM, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur.

ALDEM, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. 

 

© 2011 Aldem. Tüm Hakları Saklıdır.